Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

TaVa Uitvaartbegeleiding:
Tamara Helbig-Vaartjes, handelend onder de naam TaVa Uitvaartbegeleiding, van Beethovenlaan 19, 2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel, KVK nr 84671238, die zich verbindt de levering van diensten en zaken met betrekking tot een uitvaartbegeleiding in overeenstemming met wensen van en de overeenkomst met de opdrachtgever te (doen) verzorgen;

De opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die TaVa Uitvaartbegeleiding opdracht geeft voor het begeleiden van een uitvaart of het verrichten van diensten en/of het (doen) leveren van zaken, die betrekking hebben op een uitvaart; 

De Overeenkomst:
De tussen de opdrachtgever en TaVa Uitvaartbegeleiding tot stand gekomen overeenkomst, tevens begroting, tot het begeleiden van een uitvaart of het verrichten van diensten en/of het (doen) leveren van zaken, die betrekking hebben op een uitvaart;

De uitvaartbegeleiding:
De gehele of gedeeltelijke verzorging van een uitvaart (begrafenis of crematie) en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een in overleg tussen de opdrachtgever en TaVa Uitvaartbegeleiding bepaald adres;

De toeleverancier:
De partij die aan TaVa Uitvaartbegeleiding diensten en/of zaken levert ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;

Pro-memorie posten:
De bedragen voor omschreven diensten en/of leveringen waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekend zijn.  

Basistarief:
Een starttarief voor de voor een uitvaart gebruikelijke verrichtingen, diensten en leveringen (incl. honorarium uitvaartbegeleidster) die geen betrekking hebben op individuele wensen van de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1          TaVa Uitvaartbegeleiding stelt deze algemene voorwaarden ter beschikking aan de opdrachtgever voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst.
2.2          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en TaVa Uitvaartbegeleiding.
2.3          Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen de opdrachtgever en TaVa Uitvaartbegeleiding.

Artikel 3 De overeenkomst

3.1          De overeenkomst tussen opdrachtgever en TaVa Uitvaartbegeleiding komt tot stand door aanbod en aanvaarding op het moment dat de uitvaartondernemer een telefonische opdracht tot de uitvaartverzorging aanvaardt. De overeenkomst zal vervolgens schriftelijk bevestigd worden door ondertekening door de opdrachtgever van de voorlopige begroting, die voorzien is van de handtekening van TaVa Uitvaartbegeleiding met plaats en datum van ondertekening. In de voorlopige begroting is vermeld dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
3.2          De voorlopige begroting bevat een specificatie van alle overeen gekomen te leveren zaken en/of diensten met vermelding van de bijbehorende prijzen, voor zover niet vallende onder het basistarief. (TaVa Uitvaartbegeleiding bevestigt, zoveel als mogelijk, na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullend gemaakte afspraken apart schriftelijk aan de opdrachtgever). Als bijlage zullen deze Algemene Voorwaarden verstrekt worden.
3.3          De opdrachtgever verstrekt TaVa Uitvaartbegeleiding alle voor de uitvaartbegeleiding relevante gegevens van zichzelf en de overledene, daaronder begrepen die inzake bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal (teruggaand tot twee jaar voor het overlijden) en de aanwezigheid van een pacemaker of ICD.
3.4          De gehanteerde prijzen zijn, voor zover btw verschuldigd is, steeds prijzen inclusief btw.
3.5          Indien voor bepaalde diensten of zaken de juiste prijzen bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekend zijn, geeft TaVa Uitvaartbegeleiding daarbij geen prijs dan wel een richtprijs aan met de vermelding “pro-memorie” of “pm”. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door TaVa Uitvaartbegeleiding eventueel genoemde richtprijzen. TaVa Uitvaartbegeleiding geeft de werkelijke prijzen van de pro-memorie posten zo snel mogelijk door aan de opdrachtgever.
3.6          De opdrachtgever heeft het recht om onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur na het (kunnen) kennisnemen van de werkelijke prijzen van de pro-memorie posten de overeenkomst in overleg met TaVa Uitvaartbegeleiding ten aanzien van de pro-memorie posten te wijzigen. Dat recht heeft de opdrachtgever niet (meer) indien en zodra TaVa Uitvaartbegeleiding in verband met de tijdige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen de prijzen voor de diensten en/ zaken in kwestie al (bij voorschot) aan een leverancier/ derde heeft voldaan of verschuldigd is.
3.7          Los van het bepaalde in artikel 3.5 kan de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, maar niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, voordelig dan wel nadelig, van die overeengekomen wijzigingen worden door TaVa Uitvaartbegeleiding gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.
3.8          De opdrachtgever sluit de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening, ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene. TaVa Uitvaartbegeleiding wijst de opdrachtgever er bij de totstandkoming van de overeenkomst op, dat de kosten van uitvaartbegeleiding schulden van de nalatenschap zijn.

Artikel 4 Dienstverlening

4.1          TaVa Uitvaartbegeleiding voert de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen uit, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken, met in acht neming van de correcte procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2          TaVa Uitvaartbegeleiding is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.3          TaVa Uitvaartbegeleiding draagt zorg voor de levering van diensten en/of zaken op de dagen, tijdstippen en locaties, zoals met de opdrachtgever afgesproken. Voor de dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart geldt het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder(s) van de benodigde faciliteiten, zoals religieuze gebouwen en begraafplaatsen, crematoria et cetera. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en/of het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden niet later dan 48 uur voor de aanvankelijk overeengekomen dag en/of het uur van de uitvaart  mits met instemming van de opdrachtgever, uitvaartondernemer en beheerder voornoemd.  

Artikel 5 Aangifte en akte van overlijden

5.1          De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. TaVa Uitvaartbegeleiding doet deze aangifte, tenzij partijen anders overeenkomen.
5.2          Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze TaVa Uitvaartbegeleiding daarover onmiddellijk in te lichten.
5.3          In het geval van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden bevordert TaVa Uitvaartbegeleiding dat wijziging plaatsvindt. De kosten van een dergelijke wijziging komen voor rekening van TaVa Uitvaartbegeleiding alleen indien de onjuiste vermelding aan haar valt toe te rekenen. In andere gevallen komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 Drukwerken

6.1          De opdrachtgever levert in overleg met TaVa Uitvaartbegeleiding tijdig schriftelijk de tekst aan TaVa Uitvaartbegeleiding aan voor aankondigingen van overlijden, advertenties, bidprentjes, dankbetuigingen en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden, dan wel keurt de door TaVa Uitvaartbegeleiding opgestelde tekst(en) tijdig goed. De opdrachtgever ontvangt altijd een proefdruk.
6.2          TaVa Uitvaartbegeleiding verzorgt alle drukwerk en de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden, tenzij anders overeengekomen.!
6.3          TaVa Uitvaartbegeleiding spant zich in de aankondigingen van overlijden tijdig bij het postverzamelpunt en de overeengekomen media aan te leveren. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging en/of plaatsing informeert TaVa Uitvaartbegeleiding de opdrachtgever over die twijfels. TaVa Uitvaartbegeleiding is alleen dan aansprakelijk voor te late bezorging en/of plaatsing indien zij niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan.
6.4          TaVa Uitvaartbegeleiding is alleen aansprakelijk voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties, indien en voor zover de uiteindelijke tekst afwijkt van de door de opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde tekst en de afwijking/de noodzaak tot rectificatie aan TaVa Uitvaartbegeleiding te wijten is.

Artikel 7 Verzekeringen

7.1          De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan TaVa Uitvaartbegeleiding, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte. TaVa Uitvaartbegeleiding stuurt de polissen binnen een week na ontvangst naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen. De opdrachtgever verstrekt alle de door de verzekeringsmaatschappij gewenste documenten ten behoeve van de uit te keren verzekeringsgelden. Indien identificatie van de rechthebbende op de polis door de verzekeraar vereist is, dient de opdrachtgever een bruikbaar kopie van een identiteitsbewijs te verstrekken aan de uitvaartondernemer. Deze wordt na uitbetaling van de verzekeringsgelden vernietigd. 
7.2          De opdrachtgever kan TaVa Uitvaartbegeleiding schriftelijk machtigen de eventuele uitkering(en) uit hoofde van dergelijke polissen te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota(’s). TaVa Uitvaartbegeleiding voldoet een eventueel overschot aan de begunstigde(n) volgens de verzekeringspolis(sen).

Artikel 8 Betaling

8.1          De opdrachtgever betaalt de op basis van de overeenkomst en begroting – en de eventueel na invulling daarvan overeengekomen wijzigingen – gespecificeerde nota(‘s) van TaVa Uitvaartbegeleiding binnen 14 dagen na ontvangst daarvan.
8.2          TaVa Uitvaartbegeleiding verstrekt een bewijs van betaling in het geval van contante betaling.
8.3          Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim. Vanaf het moment van intreden van verzuim is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW aan TaVa Uitvaartbegeleiding verschuldigd.
8.4          De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling tevens de eventueel door TaVa Uitvaartbegeleiding te maken kosten ter incasso van het verschuldigde bedrag aan TaVa Uitvaartbegeleiding verschuldigd, conform de dienaangaande geldende wettelijke regels.

Artikel 9 Opnames/weergave uitvaart

9.1          Het maken van beeld- en/of geluidsopnames van de uitvaart, inclusief die ten behoeve van het live of op een later tijdstip kunnen volgen van de uitvaart via internet, geschiedt slechts in opdracht van de opdrachtgever. TaVa Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor, dat bij het maken van de opnames de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende privacywet- en regelgeving wordt nageleefd. TaVa Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor dat in ruimtes en op plekken waar opnames worden gemaakt duidelijk wordt aangegeven dat dat het geval is.
9.2          TaVa Uitvaartbegeleiding verschaft drager(s) van de opnames slechts aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. TaVa Uitvaartbegeleiding draagt zorg voor vernietiging van de opnames na overdracht van de drager(s) aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt (kopieën van) de opnames slechts aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene en de nabestaanden.
9.3          Inzake het live of op een later tijdstip kunnen volgen van de uitvaart via internet bepaalt de opdrachtgever welke personen, uitsluitend behorende tot de beperkte kring van familieleden, vrienden en kennissen van de overledene en de nabestaanden, de beschikking krijgen over een inlogcode om de uitvaart langs deze weg te volgen. TaVa Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor, dat de website, via welke de uitvaart kan worden gevolgd, goed beveiligd is, dat deze enkel toegankelijk is voor hen aan wie de opdrachtgever de inlogcode ter beschikking heeft willen stellen en dat alleen de opdrachtgever de opname kan downloaden. TaVa Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor dat de opnames na verstrijken van de daarvoor met de opdrachtgever overeengekomen periode worden vernietigd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1       TaVa Uitvaartbegeleiding is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden directe schade in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen of nalaten van TaVa Uitvaartbegeleiding, zodat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming harerzijds. In dat geval komt voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen TaVa Uitvaartbegeleiding verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de uitvaartbranche geldende gebruiken. De schadevergoedingsplicht is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het voor TaVa Uitvaartbegeleiding uit hoofde van de verzekering geldende eigen risico, maar hoe dan ook tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de opdrachtgever aan TaVa Uitvaartbegeleiding betaald dient te worden uit hoofde van de overeenkomst.
10.2       TaVa Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, daaronder begrepen emotionele en/of immateriële schade, gevolgschade, gemiste besparingen of voordelen.
10.3       TaVa Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen TaVa Uitvaartbegeleiding niet worden toegerekend, indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.
10.4       TaVa Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van bij de overdracht bij de overledene aanwezige sieraden of andere zaken, dan wel van zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
10.5       Wanneer de opdrachtgever zelf producten, artikelen of diensten bij een ander dan TaVa Uitvaartbegeleiding bestelt, zoals kist, omhulsel, rouwvervoer of rouwdrukwerk, kan TaVa Uitvaartbegeleiding niet aansprakelijk worden gesteld voor deze producten, artikelen of diensten. De opdrachtgever neemt alsdan de volledige financiële en uitvoerende verantwoordelijkheid op zich. 
10.6      TaVa Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet nakomen van de informatieplicht door de opdrachtgever, zoals aangeduid in artikel 3.1.
10.7       De opdrachtgever vrijwaart TaVa Uitvaartbegeleiding tegen vorderingen en aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, waarvoor TaVa Uitvaartbegeleiding niet aansprakelijk is.
10.8       Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert laat dat de verplichtingen van de opdrachtgever jegens TaVa Uitvaartbegeleiding onverlet om de reeds uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden op basis van het voor de opdracht overeengekomen honorarium en om de door de uitvaartondernemer gemaakte kosten te vergoeden.
10.9       Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht is uitsluitend voor rekening van TaVa Uitvaartondernemer indien dit redelijkerwijs toegerekend kan worden. TaVa Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk indien dit oponthoud of deze vertraging te wijten is aan toeleveranciers, onverminderd het verhaal van opdrachtgever op deze toeleveranciers.

Artikel 11 Klachten

11.1       De opdrachtgever maakt klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever jegens TaVa Uitvaartbegeleiding gevolgen wenst te verbinden, binnen een maand na de datum van de uitvaart kenbaar aan TaVa Uitvaartbegeleiding.
11.2       De opdrachtgever maakt klachten over een nota van TaVa Uitvaartbegeleiding binnen 14 dagen na ontvangst daarvan kenbaar aan TaVa Uitvaartbegeleiding.
11.3       TaVa Uitvaartbegeleiding streeft ernaar binnen een week na ontvangst van een klacht in overleg te treden met de opdrachtgever en met deze tot overeenstemming te komen over de afwikkeling daarvan.
11.4       Bij het niet tijdig indienen van een klacht behoudt TaVa Uitvaartbegeleiding zich het recht voor deze niet in behandeling te nemen.   

Artikel 12 Slotbepalingen

12.1       In het geval van een onverhoopt geschil inzake de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, waarover de opdrachtgever en TaVa Uitvaartbegeleiding ook na overleg niet tot een oplossing weten te komen, is de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.
12.2       Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
12.3      Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de uitvaart ondernemer en de opdrachtgever worden vast gelegd.

TaVa Uitvaartbegeleiding
van Beethovenlaan 19
2912 VK Nieuwerkerk aan den IJssel
0180 – 443 227

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld; te Nieuwerkerk aan den IJssel d.d. januari 2022